• image 01.jpg
     Welcome !!     Please, take note that "Created" means here the day the photos where taken, not the day of publishing.     Enjoy !

Er zijn tientallen, zoniet honderdtallen meningen over de vraag wat religie nu eigenlijk is. Ik heb decennia lang verschillende websites her en der gehad maar nog nooit mijn mening over dit onderwerp geplaatst. Daar komt nu verandering in.

Een verzamelnaam is een term die je gebruikt om alle woorden daarin onder te brengen die met elkaar te maken hebben. Je plakt als het ware een sticker op een desbetreffende woord zodat dit woord herkenbaar wordt als zijnde dat ze 'daar' thuishoort. Met religie is dit niet veel anders omdat devotie, aanbidding, riten en rituelen, deliberatie*, enz. tot religie behoren.

Maar, als we alle woorden, die in 'religie' thuishoren, gewoon bij elkaar onder een noemer (ander woord voor verzamelnaam) houden dan weten we niet meer precies waarover we praten. Dus wat doet de mens? Hij houdt schoon schip door 'religie' te versnipperen in stukjes waardoor een stukje Christendom is gaan heten, een ander stukje Katholiek geloof, weer een ander stukje Islam, enz. Nu kan de mens de verdeling van woorden verfijnen. Alle woorden die met Christendom te maken hebben gaan naar Christendom, Alle woorden die met Islam te maken hebben gaan naar Islam. Nu zijn Christendom, Islam, etc. verzamelnamen geworden maar behoren nog steeds tot 'religie''. En dus wordt 'religie tot hoofdverzamelnaam verheven.

De mens heeft altijd de gewoonte gehad om alles aan te grijpen vanwege een enkel ding: de mens kan niet zonder oriëntatie en kan dus blijkbaar niet leven als er geen richting is. Welnu, die maakt de mens zelf.

Echter, 'richting' kan ook gezien worden als de wijze waarop dingen verlopen. Als we ons alleen concentreren op de wijze (richting) waarop dingen hebben verlopen dan zijn we bezig met het bepalen van de volgorde waarop dingen verlopen. Daar is een woord voor: chronologie. Het geheel noemen tijdspanne maar is meer bekend als tijdlijn. Maar, als je alleen concentreert op de vraag welke dingen hebben zich op welke manier naar andere dingen geëvolueerd dan ben je met geschiedenis bezig.  Het wordt hoogtijd dat mensen 'religie' ook zo gaan bekijken. Want, hoe correct is antisemitisme eigenlijk?

Er is een website dat de sluier op licht maar is in de Engelse taal.  Een soortgelijke website maar dan in de Nederlands taal kon niet worden gevonden. Ik moet dus anders aanpakken: Laat ik bij de 'heilige boeken' beginnen maar wil de boel wel een beetje begrijpelijk houden. Dus schrijf ik in een wat plastische stijl.

Het maakt niet uit of die boeken Bijbel of Koran heten. Wat mensen niet weten is dat het ene boek een voortvloeisel of voortborduursel is van het andere boek. Zo verscheen de Koran eeuwen later dan het Nieuwe Testament en is dat laatste een continuering van het Oude Testament. Het probleem is dat ze allemaal 'tig' keren herschreven zijn en allemaal vanuit verschillende visies. Deze visies zijn debet aan het feit dat er tientallen stromingen zijn.

Echter, alle bestaande stromingen hebben hun wortels daar waar het allemaal begon. En, daar waar het allemaal begon, daarover zijn ook al verschillen van mening. Oorzaak? Men concentreert wel op de vraag welke dingen hebben zich op welke manier naar andere dingen geëvolueerd, maar pikken alleen die dingen eruit die op henzelf betrekking hebben. Sommige dingen hebben niet eens met hen te maken maar zijn door hen eigen gemaakt. Kijk maar eens:

Het Jodendom was nooit een op zichzelf staand geloof geweest. Ze is ontstaan uit het Hebreeuwse waarin verschillende goden werden aanbeden. Inderdaad, Hebreeuws geloof was een stammengeloof, niet in Canaan maar in Mesopotamië. Abraham die het stammengeloof naar Canaan bracht was van Mesopotamië. Dat is het huidige Irak.

Volgens het Oude Testament waren er mensen onder Abraham's migranten die afstand wilde nemen van de aanbidding van verschillende goden Zij wilden maar een enkele god. Die god had geen naam gekregen maar een acroniem: YHWH. Dus, het Hebreeuwse stammengeloof is niet het Joodse geloof. Het Joodse geloof stamt van het Hebreeuwse stammengeloof. Dan vraag je je af wat de Israelis in werkelijkheid dan zijn.

Historici kennen een term: 'historische continuïteit'. Wat is dat? In plastische bewoordingen?

Als 'iets' ontstaat dan is dat 'iets' de wortel. De plek waar dat ontstaat wordt vaak omschreven als 'roots'. Als van hieruit dat 'iets' binnen het gebied alwaar ze ontstaan is, aanhoudend blijft ontwikkelen dan noemen we het 'continuïteit'. De wijze waarop 'continuïteit' heeft plaatsgevonden verhaalt de geschiedenis ervan.

Wel nu, wat is er fout aan de claim over het Joodse geloof ?

Het gaat hier om een vertakking, dus ontsproten uit een geloof. Dat is het Hebreeuwse stammengeloof. Maar, die heeft haar wortels daar waar nu Iraq ligt en destijds Mesopotamië heette. Inderdaad, Abraham was geen Jood, maar een Hebreeuw.

Er zijn criteria om iets als 'historische continuïteit' aan te duiden. Een van die meest belangrijke criteria is dat 'iets' niet van elders mag komen. Dat is hier wel het geval. Kijk maar op de eerst afgebeelde kaart.

Historici gebruiken 'historische continuïteit' ook om vast te stellen of iemand de oorspronkelijke bewoner van een bepaald gebied of land is. Welnu, als ik dat vertaal naar de claim die de Israelis hebben, dat zij Semitische mensen zijn, dan blijkt de vertaling overeenkomsten te hebben met die over het ontstaan van het Jodendom.

Toen de Romeinen Palestina veroverden vluchtten de Joden het land uit. En, tijdens de Middeleeuwen sloegen de Joden ook op de vlucht maar dan uit West en Midden Europa terug naar Palestina. Eeuwen later, in 1914, sloegen de Joden alweer op de vlucht. Nu van Oost Europa  Een vierde migratie, die van 1947, had niets met vluchten te maken. De massa migratie was aangespoord door de verspreiding van Zionisme in Europa, geïntroduceerd door de Hongaar Theodor Herzl.

Je hebt nu vier historische aanwijzingen gelezen die zo op het eerste gezicht schijnen te verhalen als zou de historische continuïteit onderbroken zijn. Daarvan is geen sprake omdat de allereerste Joden voormalige Hebreeuwse gelovigen waren. Het Jodendom begon te ontstaan nadat Abraham in Canaan arriveerde. Het Jodendom is niet de oorspronkelijke religie. Ook het Hebreeuwse geloof niet. Het stammengeloof die de Jesubieten aanhingen was er al. Maar daar praat niemand over.

Nu de vraag: wat is antisemitisme?

Eigenlijk zou de vraag moeten zijn: hoe kan je antisemitisme zien, omdat "wat is antisemitisme" de werkelijkheid niet reflecteert. Immers, het Semitisch gebied eindigt niet daar waar de Israelis hun territoriale grenzen hebben bepaald. Het gebied bestrijkt zowat de gehele westelijke helft van het Midden-Oosten. Op moderne kaarten wordt zelfs heel Noord Afrika ook als Semitisch gezien.

Als ik kijk naar de manier waarop "antisemitisme" tegenwoordig wordt gebruikt dan is ze eerder een misplaatst politiek wapen dan wat "antisemitisme" moet zijn: een term naar een tegenbeeld van datgene beschreven aan het begin van dit artikel.

Maar, waarom misplaatst?

Allereerst vanwege de berichtgeving door bepaalde binnenlandse en buitenlandse media wanneer zij in titels 'antisemitisme in Europa' suggereren in plaats van namen te noemen als de reportage alleen over een of twee landen blijkt te gaan. De titel suggereert dan namelijk alsof het probleem zich in heel Europa voordoet. Dat is niet alleen misleidend maar ook aanzetten tot ..(...)...

Ten tweede, het probleem steekt alleen de kop op als een ontwikkeling juist het probleem veroorzaakt. De veroorzakers hoeven niets eens in het gerapporteerde land of landen te zijn. De oorlog van 2014 en de Gaza grensmoorden van 2018 hebben ook anti-Joodse gevoelens veroorzaakt. De Joden moeten ook in die richting kijken. Want, negeren is ook zelf het probleem in de hand werken.

En nu de belangrijkste vraag: zijn Israelis Semitische mensen?

Wie de geschiedenis van de Israelis goed kent weet dat er in 1947 een heuse invasie van Oost-Europeanen heeft plaatsgevonden. Zij migreerden allemaal naar wat toen Brits Palestijns Mandaat heette. De Britten wilden de invasie stoppen maar dat leidde tot een burgeroorlog die de Britten uiteindelijk verloren. 

Het feit dat het om Oost-Europese migranten gaat geeft al aan dat hun historische continuïteit daar is alwaar zij vandaan kwamen: Oost Europa. Zij hebben die continuïteit verbroken, door Oost Europa te verlaten. Daarmee hebben de Israelis ook geen historische continuïteit omdat zij nazaten zijn van hen die hun eigen historische continuïteit hebben verbroken. Bovendien, de benaming "Israelis" bestaat pas sinds 1948. Dit zegt al genoeg.

De volgende vraag is dan: als het gebruik van antisemitisme niet correct is, hoe dan aan te duiden?

De religie van de Joden is Judaïsme waarvan de historische continuïteit eindigde toen de Romeinen ervoor zorgden dat de Joden moesten vluchten. Daarmee hield de religie op te bestaan als zijnde Semitisch. Daarom kan je elke remigratie naar het Semitisch gebied niet meer zien als een historische continuïteit, omdat deze continuïteit een onophoudelijk doorlopend evoluerend process is op de plek waar de wortel zich manifesteerde.

Over welk probleem had de media moeten schrijven?

Anti-Judaïsme!

*) bedoeld wordt praten of discussiëren over dingen die met religie te maken hebben